top of page

 

Vertalingen 2 Baruch, Enoch, en 2 Ezra

2 Baruch 25:1-4 “En Hij antwoordde en zei tegen mij: Ook jij zult tot die tijd worden gespaard, namelijk tot dat teken die de Heer aan het einde der dagen teweeg zal brengen, voor de bewoners van de aarde.” “Dit zal dan het teken zijn.” “Wanneer horror de bewoners van de aarde overvalt, en zij in vele beproevingen terechtkomen, en verder, zij in grote kwellingen terechtkomen.” “En het zal gebeuren dat zij vanwege hun grote beproevingen, in hun gedachten zullen zeggen: “De Machtige denkt niet meer aan de aarde”; Het zal gebeuren als ze de hoop verliezen, dat de tijd zal ontwaken.”

2 Baruch 27:1-14 En Yahweh antwoordde en zei tegen mij: Die tijd zal in twaalf delen worden verdeeld, en elk deel is bewaard voor dat waarvoor het was bestemd.

In het eerste deel: het begin van commoties.

In het tweede deel: de slachting van de groten.

In het derde deel: de val van velen in de dood.

In het vierde deel: het trekken van het zwaard.

In het vijfde deel: hongersnood en het tegenhouden van regen.

In het zesde deel: aardbevingen en verschrikkingen.

In het achtste deel: een veelheid aan geesten en de verschijningen van demonen.

In het negende deel: het vallen van vuur.

In het tiende deel: verkrachting en veel geweld.

In het elfde deel: onrecht en zedeloosheid.

In het twaalfde deel: wanorde en een mengeling van alles wat eerder is geweest.

Deze delen van die tijd zullen bewaard blijven en met elkaar vermengd worden, en ze zullen elkaar dienen. Want sommige van deze delen zullen een deel van zichzelf achterhouden en van anderen afnemen, en datgene tot stand brengen wat hen en anderen toebehoort; vandaar dat degenen die in die tijd op aarde leven, niet zullen begrijpen dat dit het einde der tijden is.

2 Baruch 28:7 Zal het op één plaats of in één deel van de aarde gebeuren of zullen ze door de hele aarde worden opgemerkt?

2 Baruch 29:1-2 En Yahweh antwoordde en zei tegen mij: Dat wat in die tijd zal gebeuren, heeft gevolgen voor de hele aarde. Daarom zal iedereen die leeft het opmerken. Want in die tijd, zal Ik alleen degenen beschermen die zich in Mijn Land bevinden.

2 Baruch 32:1 “Als jullie je harten voorbereiden om de vruchten van de Torah erin te zaaien, zal het jullie beschermen in de tijd waarin Yahweh de hele schepping zal doen schudden”

2 Baruch 40:1-2 De laatste heerser die in die tijd in leven blijft, zal worden gebonden, terwijl zijn hele leger zal worden vernietigd. En zij zullen hem op de Sion berg dragen, en Mijn Messias zal zijn goddeloze daden veroordelen, en alle daden van zijn legers aan hem voorleggen. En na deze dingen zal Hij hem doden en de rest van Mijn Volk beschermen, die gevonden zullen worden op de plaats die Ik gekozen heb.

2 Baruch 44:8-15 Want dat wat nu is, is niets. Maar dat wat in de toekomst is, zal geweldig zijn. Want alles wat bederfelijk is, zal voorbijgaan, en alles wat sterft zal verdwijnen, en alle huidige tijd zal vergeten worden, en er zal geen herinnering zijn aan deze tijd die vervuild is door het kwaad. Want wie nu rent, rent tevergeefs, en wie gelukkig is, zal snel vallen en vernederd worden. Want dat wat er in de toekomst zal zijn, daar zullen we naar uitkijken, en dat wat later komt, daar zullen we op hopen. Want er is een tijd die niet voorbijgaat. En die periode komt eraan die voor altijd zal blijven; en daar is een nieuwe wereld die niet terugvoert naar corruptie en verdorvenheid, voor hun die haar begin binnengaan, en die geen medelijden heeft met hun die in de kwelling terechtkomen of er al in leven. Want het zijn hun die deze tijd zullen erven waarover verteld is, en voor hun is de erfenis van de beloofde tijd. Zij zijn het die voor zichzelf schatten van wijsheid hebben verzameld. En schatten van inzicht kun je bij hun vinden. En zij hebben zich niet onttrokken aan genade en hebben de Waarheid van de Torah behouden. Want de komende wereld zal aan hun worden gegeven, maar de woonplaats van de vele anderen zal in het vuur liggen.

2 Baruch 48:31-32 ‘Daarom zul jij zeker worden opgenomen, zoals Ik je eerder heb verteld. Want die tijd zal aanbreken die verdrukking brengt; want het zal komen en voorbijgaan met snelle heftigheid, en het zal onstuimig zijn komende in de hitte van verontwaardiging. En het zal in die dagen gebeuren dat alle bewoners van de aarde tegen elkaar zullen worden opgezet, omdat ze niet weten dat Mijn oordeel nabij is.

2 Baruch 48:33-36 ‘Want er zullen in die tijd niet veel wijzen gevonden worden, en de verstandigen zullen slechts weinigen zijn. Bovendien zullen zelfs degenen die het weten, vooral zwijgen. En er zullen vele geruchten en tijdingen zijn, en de daden van demonen zullen openbaar worden, en beloften zullen niet weinig worden verteld. Sommigen van hen zullen nutteloos blijken te zijn, en sommigen zullen bevestigd worden. En eer zal in schaamte veranderen, en kracht vernederd in minachting, en eerlijkheid vernietigd, en schoonheid zal lelijkheid worden. En velen zullen in die tijd tegen velen zeggen: 'Waar heeft de veelheid aan intelligentie zich verborgen, en waar heeft de veelheid aan wijsheid zichzelf verwijderd?'

 

2 Baruch 48:37 En als iemand over deze dingen nadenkt, zal er jaloezie opkomen bij hun die zichzelf niet hoog achten; en hartstocht zal bezit nemen van hun die vredig waren; en velen zullen door wraak worden geagiteerd om velen te verwonden; en zij zullen legers oprichten om bloed te vergieten; en uiteindelijk zullen zij samen met hun omkomen.

 

2 Baruch 48:38-43 En het zal in die tijd gebeuren dat een verandering van tijden zich openlijk voor de ogen van iedereen zal openbaren, omdat zij zichzelf in al die tijden hebben vervuild en onderdrukking hebben veroorzaakt, en een ieder in zijn eigen overtuigingen heeft gewandeld en zich de Torah van Yahweh de Machtige, niet heeft herinnerd. Daarom zal een vuur hun gedachten verteren, en met een vlam zullen de meditaties van hun diepste emoties worden onderzocht. Want de Rechter zal komen en niet aarzelen. Want iedere bewoner van de aarde wist wanneer ze onrechtvaardig handelde, en ze kenden Mijn Torah niet vanwege hun trots. Maar velen zullen in die tijd zeker huilen. Echter, meer vanwege de levenden dan de doden. En ik antwoordde en zei: O Adam, wat heb je gedaan met allen die na jou geboren zijn? En wat zal er gezegd worden van de eerste Eva die de slang gehoorzaamde, zodat deze hele menigte naar het verderf gaat? En ontelbaar zijn hun die door het vuur worden verslonden.

2 Baruch 49:1-3 “Niettemin, zal ik opnieuw van U vragen, O Heer. Ja, ik zal genade vragen van Hem die alle dingen gemaakt heeft. In welke vorm zullen degenen leven die in Uw tijd zullen leven? Of hoe zal de pracht van degenen die na die tijd zijn, voortduren? Zullen ze dan deze vorm van het heden hervatten en deze hinderende lichaamsvorm weer aantrekken, die nu betrokken is bij kwaad en waarin kwaad wordt voltrokken, Of wilt U misschien deze dingen veranderen die in de wereld zijn geweest, als ook de wereld zelf?

2 Baruch 50:1-2 “En Hij antwoordde en zei tegen mij: Hoor dit woord Baruch, en schrijf in de herinnering van jouw hart alles wat je zult leren. Want de aarde zal in die tijd zeker de doden teruggeven; het ontvangt ze nu om ze te behouden, zonder iets aan hun vorm te veranderen. Maar zoals het ze heeft ontvangen, zo zal het ze ook teruggeven. En zoals Ik ze eraan heb overgeleverd, zo zal het ze ook laten herrijzen.

2 Baruch 50:3-4Want dan zal het nodig zijn om aan de levenden te laten zien dat de doden weer tot leven zijn gekomen, en dat degenen die vertrokken waren weer zijn teruggekeerd. En het zal zijn dat wanneer zij elkaar hebben herkend, degenen die elkaar op dat moment kennen, Mijn oordeel dan sterk zal zijn, en die dingen waarover eerder gesproken is zullen komen.

2 Baruch 51:1-2 “En het zal geschieden, wanneer die vastgestelde dag voorbij is, dat het uiterlijk van degenen die veroordeeld zijn, daarna zal veranderen, en ook de glorie van degenen die gerechtvaardigd zijn. Want het uiterlijk van degenen die nu goddeloos handelen zal erger worden dan het is, omdat zij kwelling zullen ondergaan.

2 Baruch 51:3-6 Ook wat betreft de glorie van degenen die nu gerechtvaardigd zijn in Mijn Torah, die inzicht hebben gehad in hun leven, en die de wortel van wijsheid in hun hart hebben geplant, dan zal hun pracht worden verheerlijkt in veranderingen, en de vorm van hun gezicht zal worden veranderd in het licht van hun schoonheid, zodat ze de wereld kunnen verwerven en ontvangen die niet sterft, wat hen is beloofd. Want vooral hierover zullen degenen die komen klagen, die Mijn Torah hebben verworpen en hun oren hebben dichtgestopt, zodat zij geen wijsheid konden horen of begrip zouden ontvangen. En wanneer zij dan degenen zien die nu verheven over hen zijn en verheerlijkt zullen worden in plaats van hun, zullen respectievelijk de eerstgenoemden veranderen in de pracht van engelen, en de laatstgenoemden zullen nog meer wegkwijnen in verwondering over de visioenen en in het aanschouwen van de vormen. Want zij zullen het eerst aanschouwen en daarna vertrekken om gepijnigd te worden.

2 Baruch 51:7-16 Maar degenen die gered zijn door hun werken en voor wie de Torah nu een hoop, begrip, verwachting, wijsheid, en vertrouwen is geweest, zullen wonderen verschijnen in hun tijd. Want zij zullen de wereld aanschouwen die nu onzichtbaar voor hen is, en zij zullen de tijd aanschouwen die nu voor hen verborgen is: en de tijd zal hen niet langer verouderen. Want in de hoogten van die wereld zullen zij wonen en zullen zij worden gemaakt als engelen, en gelijk worden gemaakt aan de sterren, en zij zullen worden veranderd in elke vorm die zij wensen, van schoonheid naar lieflijkheid, en van licht naar de pracht van glorie. Want daar zal voor hen de uitgestrektheid van het Paradijs worden uitgespreid, en zal hun de schoonheid worden getoond van de grootsheid van de levende wezens, die zich onder de troon bevinden, en van alle legers engelen die nu door Mijn woord worden vastgehouden, zodat ze niet zullen verschijnen, en worden vastgehouden door een bevel, zodat ze op hun plaatsen mogen blijven staan totdat hun komst komt. Bovendien zal er dan een excellentie bij de rechtvaardigen zijn die zelfs die van de engelen overtreft. Want de eersten zullen de laatsten ontvangen, degenen die ze verwachtten, en de laatsten degenen van wie ze hoorden dat ze overleden waren. Want ze zijn verlost uit deze wereld van verdrukking en hebben de last van angst afgelegd. Waarvoor hebben de mensen dan hun leven verloren en waarvoor hebben degenen die op aarde waren hun ziel ingeruild? Want toen kozen ze deze tijd niet voor zichzelf, die buiten het bereik van angst was en niet voorbij kon gaan: maar ze kozen voor zichzelf die tijd wiens kwesties vol gejammer en kwaad waren; en zij ontkenden de wereld die niet veroudert, en degenen die ernaartoe komen; en zij hebben de tijd van glorie verworpen, zodat zij niet de eer zullen krijgen waarover Ik je eerder heb verteld.’

2 Baruch 70:2-6 Zie! de dagen komen, en het zal zijn dat de tijd van het tijdperk rijp is, en de oogst van zijn slechte en goede zaden is gekomen, dat de Machtige over de aarde en haar bewoners en heersers, verstoring van geest en verdoving van hart zal brengen. En zij zullen elkaar haten en elkaar uitdagen om te vechten, en de gemeenen zullen heersen over de eervollen, en hun van lage graad zullen worden geprezen boven de beroemden. En velen zullen aan de weinigen worden overgeleverd; zij die niets waren zullen heersen over de sterken; de armen zullen groter in aantal zijn dan de rijken, en de goddelozen zullen zichzelf verheffen over de dapperen. De wijzen zullen zwijgen, en de dwazen zullen spreken. En de gedachte van mensen zal dan niet gerealiseerd worden, noch de raad van machtigen, noch de hoop van degenen die hopen. En wanneer de dingen die voorspeld waren werkelijkheid worden, zal er verwarring over alle mensen komen. En sommigen van hen zullen in oorlog sneuvelen, en anderen zullen omkomen in beproevingen, en sommigen van hen zullen door hun eigen mensen vernietigd worden.

2 Baruch 70:7-10 Dan zal de Heer de volken openbaren die Hij eerder heeft voorbereid, en zij zullen komen en oorlog voeren tegen de leiders die dan overgebleven zijn. En het zal geschieden dat iedereen die veilig uit de oorlog komt, zal sterven door de aardbeving, en iedereen die veilig door de aardbeving komt, zal worden verbrand door het vuur, en iedereen die veilig door het vuur komt, zal door hongersnood worden vernietigd. En het zal geschieden, dat wie dan ook van de overwinnaars en de overwonnenen, die veilig aan al deze dingen zijn ontsnapt, in de handen van Mijn dienaar, de Messias zullen worden overgeleverd. Want de hele aarde zal haar bewoners verslinden.

2 Baruch 71:1 En het Heilige land zal barmhartigheid tonen en zijn inwoners in die tijd beschermen.

2 Baruch 73:1-7 En het zal gebeuren, nadat Hij alles wat in de wereld is heeft neergehaald, en in eeuwige vrede op de troon van het Koninkrijk is gaan zitten, de vreugde zal worden geopenbaard en er rust zal verschijnen. En dan zal gezondheid neerdalen in dauw, en ziekte, angst, verdrukking en klaagzangen zullen onder de mensen verdwijnen, en vreugde zal de aarde omvatten. En niemand zal opnieuw voortijdig sterven, noch zal enige tegenslag plotseling plaatsvinden. Onrechtvaardig oordeel, veroordelingen, twisten, wraak, bloed, hartstochten, ijver, haat en al dergelijke dingen, zullen in veroordeling gaan, omdat ze zullen worden ontworteld. Want dit zijn de dingen die deze aarde met kwaad hebben gevuld, en daardoor is het leven van mensen in nog grotere verwarring gekomen. En de wilde dieren zullen uit het bos komen en de mensen dienen, en de adders (slangen) en draken zullen uit hun holen komen om zich aan een kind te onderwerpen. En vrouwen zullen niet langer pijn hebben als ze baren, noch zullen ze gepijnigd worden als ze de vruchten van hun baarmoeder voortbrengen.

2 Baruch 74:1-3 En het zal in die dagen gebeuren dat de maaiers niet moe zullen worden, en dat de boeren zichzelf niet zullen uitputten, omdat de producten uit zichzelf snel zullen opschieten, gedurende de tijd dat zij er in volledige rust aan werken. Want die tijd is het einde van dat wat bederfelijk is en het begin van dat wat onbederfelijk is. Daarom zullen de dingen die eerder zijn gezegd daarin gebeuren. En daarom is het ver weg van de kwade dingen en dichtbij wat niet zal sterven.

2 Baruch 76:5 Ga daarom nu tijdens deze dagen en instrueer de mensen zoveel als je kunt, zodat ze zullen leren om niet in de laatste tijden te sterven, maar dat ze zullen leren om in de laatste tijden te overleven.

2 Baruch 83:2-3 En Hij zal zeker degenen oordelen die zich in zijn wereld bevinden, en zal waarlijk alles onderzoeken met betrekking tot al hun verborgen daden. En Hij zal zeker de geheime gedachten onderzoeken en alles wat zich in de binnenkamers van al hun leden bevindt. En Hij zal ze manifesteren in de aanwezigheid van iedereen met schuld.

2 Baruch 85:13 “Er is de verkondiging van het oordeel over de corruptie, met betrekking tot de weg naar het vuur en het pad dat naar de gloeiende kolen leidt.”

De Dode Zeerollen CR 6:3 Zij zullen zich afscheiden van het wonen bij de goddelozen en de wildernis ingaan om zich klaar te maken voor Hem;

De Dode Zeerollen CR 8:7 Dit is de tijd van voorbereiding van de weg naar de wildernis, en Hij zal hen leren alles op dat moment te doen wat nodig is, en zich af te scheiden van allen die zich niet hebben afgewend van alle goddeloosheid.

 

Enoch 15:8-11 En nu zullen de reuzen, die voortkomen uit de geesten en het vlees, kwade geesten op aarde worden genoemd, en op de aarde zal hun onderkomen zijn. Kwade geesten zijn uit hun lichamen voortgekomen; omdat ze uit mensen geboren zijn, en van de heilige Wachters is hun begin en oorspronkelijke afkomst. Wat de geesten van de hemel betreft, in de hemel zal hun onderkomen zijn, maar wat de geesten van de aarde betreft die op aarde zijn geboren, zal op aarde hun onderkomen zijn. En de geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, verwoesten, vallen aan, strijden en veroorzaken vernietiging en problemen op de aarde: zij nemen geen voedsel, maar hongeren en dorsten niettemin, en veroorzaken overtredingen. En deze geesten zullen opstaan tegen de mensenmannen en tegen de vrouwen, omdat zij uit hen zijn voortgekomen.

Enoch 22:11-14 “En op dezelfde manier worden zondaars gescheiden wanneer zij sterven, en worden ze in de aarde begraven. Hier worden hun zielen gescheiden. Bovendien is hun lijden overvloedig tot de tijd van het grote oordeel, de afranseling, en de kwelling van degenen die eeuwig vervloeken, wiens zielen voor eeuwig worden gestraft en gebonden. En zo is het vanaf het begin van de wereld geweest. Zo heeft er een scheiding bestaan tussen de zielen van degenen die klachten uiten, en van degenen die uitkijken naar hun vernietiging, om hen af te slachten op de dag van vernietiging. Een dergelijke vergaarbak is gevormd voor de zielen van onrechtvaardige mensen en zondaars; van degenen die de misdaad hebben begaan, en geassocieerd waren met de goddelozen, op wie zij lijken. Hun zielen zullen niet ophouden te bestaan op de dag des oordeels, noch zullen ze uit deze plaats herrijzen. Toen zegende ik God”,

Enoch 38:2 “Waar zal de woonplaats van zondaars zijn? en waar de rustplaats voor hun die de Heer der geesten hebben verworpen? Het zou beter voor hen zijn geweest als ze nooit waren geboren.” 

Enoch 79:8-9 “De gedachten van hen die op aarde wonen, zullen hen laten zondigen; en zij zullen verdorven zijn in al hun manieren. Zij zullen zondigen en denken dat zij goden zijn, terwijl het kwaad onder hen vermenigvuldigd zal worden.”

Enoch 93:7 Wee aan degenen die hun huizen met misdaad bouwen; want vanaf hun fundamenten zullen hun huizen worden vernield, en door het zwaard zullen zij zelf omkomen. Ook degenen die goud en zilver verwerven, zullen rechtvaardig en plotseling omkomen. Wee aan degenen die rijk zijn, want zij hebben op hun rijkdom vertrouwd; maar van hun rijkdommen zullen ze verwijderd worden; omdat ze de Allerhoogste vergeten waren in de dagen van hun voorspoed.

Enoch 93:8-11 “Jij hebt godslastering en onrecht begaan; en Jij bent bestemd voor de dag van bloedvergieten, voor de dag van duisternis, en voor de dag van het grote oordeel.” Dit verklaar en wijs Ik jou op, dat Hij die jou heeft geschapen, jou zal vernietigen. Als jij valt, zal Hij je geen genade tonen; maar jouw Schepper zal zich verheugen in jouw vernietiging. Laten degenen dan, die in die dagen rechtvaardig zullen zijn, zondaars en goddelozen verafschuwen.

Enoch 94:24 Wie heeft jullie toegestaan te haten en te overtreden? Het oordeel zal jullie overvallen, jullie zondaars. De rechtvaardigen zullen de goddelozen niet vrezen; want God zal ze opnieuw in hun macht brengen, zodat ze zich naar hun eigen goeddunken op hun kunnen wreken. Wee aan hun die zo gebonden zijn door afschuwelijkheden, dat zij er niet van verlost kunnen worden; het geneesmiddel is vanwege hun zonden ver van hun verwijderd. Wee aan hun die hun naasten met kwaad vergelden; want hun zullen vergolden worden naar hun werken.

Enoch 96:11 “Dan met schande, met slachting, en in extreme armoede, zullen hun geesten in een vurige oven worden geworpen.”

Enoch 96:15-16 Ik heb jullie zondaars gezworen, bij de Heilige en de Grote Heer, dat al jullie slechte daden in de hemelen onthuld zijn; en dat geen van jullie onderdrukkende daden verborgen en geheim zijn. Denk niet in jullie hoofden, en zeg ook niet in jullie harten, dat niet iedere misdaad gemanifesteerd en gezien wordt. In de hemel wordt het dagelijks opgeschreven voor de Allerhoogste. Van nu af aan zal het gemanifesteerd worden; want elke daad van onderdrukking die jullie begaan, zal dagelijks worden geregistreerd, tot aan de periode van jullie veroordeling.

Enoch 96:17-19 Wee aan jullie, jullie eenvoudigen, want jullie zullen omkomen in jullie eenvoud. Naar de wijzen zullen jullie niet luisteren, en dat wat goed is, zullen jullie niet verkrijgen. Weet daarom nu dat jullie bestemd zijn voor de dag van vernietiging; noch kunnen hopen dat zondaars zullen leven; maar na verloop van tijd zullen jullie sterven; want jullie zijn niet geschikt voor de verlossing; Maar zijn bestemd voor de dag van het grote oordeel, voor de dag van ellende en de extreme schande van jullie zielen.

Enoch 96:21 Wee aan jullie die de daden van onrecht liefhebben. Waarom hopen jullie op het goede? Weet dat jullie opgegeven zullen worden in de handen van de rechtvaardigen; die jullie nekken zullen afsnijden, jullie zullen doden, en jullie geen medelijden zullen tonen.

Enoch 96:25 Voor hen zal er geen vrede zijn; maar ze zullen zeker plotseling sterven.

Enoch 98:1-3 In die dagen, zullen vaders en hun kinderen in elkaars aanwezigheid worden neergeslagen; en broeders met hun broeders zullen dood neervallen, totdat een rivier uit hun bloed zal stromen. “Want een man zal zijn hand niet weerhouden van zijn kinderen, noch van de kinderen van zijn kinderen; zijn genade zal zijn om hen te doden. Noch zal de zondaar zijn hand afhouden van zijn geëerde broeder. Vanaf het aanbreken van de dag tot het ondergaan van de zon zal de slachting doorgaan. Het paard zal tot aan zijn borst doorwaden, en de strijdwagen zal naar zijn as zinken, in het bloed van zondaars.’

Enoch 103:5 “Maar is het hun niet getoond, dat wanneer hun zielen naar de vergaarbak van de doden zullen afdalen, hun slechte daden hun grootste kwelling zullen worden? In de duisternis, in de valstrik, en in de vlam, die zal branden tot het grote oordeel, zullen hun geesten binnengaan; en het grote oordeel zal voor eeuwig en altijd van kracht zijn.

Enoch 105:21-23 Wacht, tot de zonde voorbijgaat; want hun namen zullen uit de heilige boeken gewist worden; hun zaad zal worden vernietigd, en hun geesten geslacht. Ze zullen het uitschreeuwen en bejammeren in de onzichtbare woestenij, en in het bodemloze vuur zullen ze branden. Toen vroeg ik een van de heilige engelen die bij mij was, en zei: Wat is dit prachtige voorwerp? Want het is niet de hemel, maar alleen een vlam van vuur die laait; en daarin schuilt het geschreeuw van paniek, van wee, en van groot lijden. Hij zei, Daar, in de plaats die u ziet, zullen de geesten van zondaars en godslasteraars worden geworpen; van degenen die kwaad zullen doen, en die alles zullen verdraaien wat God door de monden van de profeten heeft gesproken; alles wat ze zouden moeten doen.

2 Ezra 5:1-4 ‘Maar dit zijn de tekenen: de tijd zal komen dat alle mensen op aarde in de greep van grote verwarring zullen zijn. De weg van de waarheid zal verborgen zijn en er zal geen geloof meer in het land zijn. De goddeloosheid zal toenemen totdat het erger is geworden dan je ooit hebt geweten.​ Het land dat je nu over de wereld ziet regeren zal in puin liggen, zonder inwoner of reiziger daar. Daarna, als God de Allerhoogste je lang genoeg laat leven, zul je dat land in verwarring zien. De zon zal 's nachts plotseling gaan schijnen, en de maan overdag.​

2 Ezra 5:5-8 Bloed zal uit de bomen druppelen; stenen zullen spreken; naties zullen in verwarring verkeren; de beweging van de sterren zal veranderden. Een door niemand gewenste koning zal beginnen te regeren, en de vogels zullen wegvliegen. Vissen zullen aanspoelen op de oevers van de Dode Zee. De stem van iemand die velen niet kennen zal 's nachts gehoord worden; iedereen zal het horen. De aarde zal op veel plaatsen openbreken en vlammen beginnen uit te spuwen. Wilde dieren zullen de velden en bossen verlaten. Tijdens hun maandelijkse menstruatie zullen vrouwen monsters baren.

2 Ezra 5:9-12 Zuiver water zal zout worden. Overal zullen vrienden elkaar aanvallen. Dan zal het begrip verdwijnen en de rede onderduiken, en ze zullen niet gevonden worden, ook al zoeken velen ernaar. Overal op aarde zullen goddeloosheid en geweld toenemen. Het ene land zal aan een buurland vragen of gerechtigheid of iemand die het goede doet, die kant op is gekomen, maar het antwoord zal altijd 'Nee' zijn. In die tijd zullen de mensen veel hopen, maar niets krijgen; ze zullen hard werken, maar zullen nooit iets bereiken.

2 Ezra 6:6 Zelfs toen besloot Ik dat, aangezien Ik, en Ik alleen, de wereld had geschapen, Ik, en Ik alleen, er een einde aan zou maken.'

2 Ezra 6:21-23 Kinderen van slechts een jaar oud zullen spreken. Zwangere vrouwen zullen na slechts drie of vier maanden bevallen, en hun vroegtijdige baby's zullen leven en rondrennen. Beplante akkers zullen plotseling kaal worden en volle schuren zullen plotseling leeg komen te staan. Dan zal de bazuin klinken, en plotselinge terreur zal het hart van iedereen aangrijpen als ze het horen.

 

2 Ezra 6:24-26 Vrienden zullen vechten als vijanden, en de aarde en haar bewoners zullen doodsbang zijn. Rivieren zullen stoppen met stromen en drie uur lang stilstaan. Degenen die al deze dingen overleven die ik heb voorspeld, zullen worden gered wanneer ik een einde maak aan Mijn geschapen wereld. Ze zullen degenen zien die nooit zijn gestorven maar levend zijn opgenomen in de hemel. De harten en geesten van mensen op aarde zullen veranderd worden.

 

2 Ezra 7:20 Het is beter om veel mensen van het huidige tijdperk te laten omkomen, dan hen toe te staan de Wet die God hen gegeven heeft te verwaarlozen. God heeft iedereen die in deze wereld kwam duidelijke geboden gegeven, waarin Hij hen vertelde wat ze moeten doen om leven te verkrijgen en straf te vermijden. Maar de goddelozen wilden niet luisteren en weigerden Hem te gehoorzamen. In hun dwaasheid hebben zij hun eigen slechte en bedrieglijke plannen gemaakt. Zij ontkenden het bestaan van de Allerhoogste God en weigerden zijn wegen te volgen. Zij hebben zijn wet verworpen, geweigerd zijn beloften te aanvaarden, zijn decreten ongehoorzaam geweest, en hebben nagelaten te doen wat Hij beval.

2 Ezra 7:26-31 "De tijd komt dat deze tekenen zullen plaatsvinden. De onzichtbare stad zal verschijnen en het land dat nu verborgen is zal gezien worden. Iedereen die de rampen overleeft die Ik heb voorspeld zal ook de prachtige dingen zien die Ik zal doen. Mijn zoon de Messias zal geopenbaard worden, samen met degenen die met Hem meegaan. Hij zal al deze overlevenden vierhonderd jaar geluk brengen. Aan het einde van die tijd zullen mijn zoon, de Messias, en alle mensen sterven. Dan zal de wereld terugkeren naar zijn oorspronkelijke stilte, en zeven dagen lang zal het zijn zoals het was in het begin. Niemand zal in leven blijven. Na zeven dagen zal dit corrupte tijdperk verdwijnen en zal een nieuw tijdperk ontwaken.

2 Ezra 7:32-44 “En de aarde zal degenen die erin slapen opgeven, en het stof degenen die er stilletjes in wonen; en de kamers zullen de zielen opgeven die aan hen zijn toevertrouwd. En de Allerhoogste zal geopenbaard worden op de zetel van het oordeel, en mededogen zal voorbijgaan, en het geduld zal worden teruggetrokken; maar alleen het oordeel zal overblijven, de waarheid zal standhouden en de trouw zal sterk worden. En vergelding zal volgen, en de beloning zal worden gemanifesteerd; rechtvaardige daden zullen ontwaken, en onrechtvaardige daden zullen niet slapen. Dan zal de put van pijniging verschijnen, en er tegenover zal de plaats van rust zijn; en de oven van de hel zal worden onthuld, en daar tegenover het paradijs van verrukking. Dan zal de Allerhoogste tegen de volken die uit de dood zijn herezen zeggen: ‘Kijk nu en begrijp Wie jullie hebben verloochend, Wie jullie niet hebt gediend, Wiens geboden jullie hebben veracht! Kijk aan deze kant en aan die kant; hier zijn vreugde en rust, en daar zijn vuur en kwellingen!’ Zo zal Hij tot hen spreken op de dag des oordeels – een dag die geen zon of maan of sterren heeft of wolk of donder of bliksem of wind of water of lucht of duisternis of avond of ochtend of zomer of lente of hitte of winter of vorst of kou of hagel of regen of dauw of middag of nacht of dageraad of schijning of helderheid of licht, maar alleen de pracht van de glorie van de Allerhoogste, waardoor allen zullen zien wat voor hen is bepaald. Want het zal ongeveer een week van jaren duren. Dit is Mijn oordeel en de voorgeschreven volgorde; en aan jou alleen heb Ik deze dingen laten zien.’

2 Ezra 7:47-48Nu begrijp ik dat de komende wereld slechts enkelen vreugde zal brengen, maar velen kwelling. De kwade impuls in ons is gegroeid en heeft ons van Gods wegen weggeleid, ons naar de ondergang gebracht, ons op de weg naar dood en verderf gebracht, en ons ver van het leven gebracht. Het heeft niet alleen een paar vernietigd, maar bijna iedereen die ooit geschapen is."

2 Ezra 7:75-101 Toen zei ik: "Mijn Heer, mag ik u alstublieft vragen, mij uit te leggen wat er gebeurt als we sterven, wanneer ieder van ons hun ziel moet teruggeven? Zullen we in rust worden gehouden tot het moment wanneer U begint met het maken van Uw nieuwe creatie, of zal onze kwelling onmiddellijk beginnen?" ‘Die vraag zal Ik ook beantwoorden,’ antwoordde Hij, ‘maar reken jezelf niet tot degenen die gekweld zullen worden omdat ze geen nut hebben voor religie. Je hebt tenslotte een schat aan goede werken opgeslagen bij God de Allerhoogste, die je pas getoond zal worden in de laatste dagen. Maar om jouw vraag over de dood te beantwoorden: Wanneer God het definitieve besluit heeft uitgesproken dat een persoon zal sterven, verlaat de ziel het lichaam om terug te keren naar Hem die het gegeven heeft. Onmiddelijk prijst het de glorie van God de Allerhoogste. Laat me eerst uitleggen over mensen die geen nut hadden voor God's wegen, en degenen haatten die Hem aanbaden. Er is geen plaats waar hun zielen heen kunnen om te rusten; ze moeten voor altijd ronddwalen in kwelling, rouw, en verdriet. Hun kwelling zal in zeven fasen verlopen. Ten eerste, ze verachtten de Wet van God. Ten tweede, ze kunnen niet langer oprecht berouw tonen en leven verkrijgen. Ten derde, ze zien de beloning die in het verschiet ligt voor degenen die hun geloof stelden in de verbonden van God. Ten vierde, ze denken na over de kwelling die hen in de laatste dagen te wachten staat. Ten vijfde, ze zien engelen de huizen van andere zielen bewaken in volledige stilte. Ten zesde, ze erkennen dat ze gauw gekweld moeten worden. Ten zevende, en het ergste van alles, ze zijn ziek van wroeging en schaamte als ze de glorie van de Allerhoogste God zien. Ze krimpen ineen van angst, omdat ze tijdens hun leven tegen Hem gezondigd hadden. En nu staan ze op het punt voor Hem te verschijnen om op de laatste dag veroordeeld te worden. "Laat me nu uitleggen over hun die de wegen van God wel volgden, en wat er zal gebeuren als de tijd aanbreekt om hun sterfelijke lichamen te verlaten. Terwijl ze op aarde leefden, dienden ze, ondanks voortdurende moeilijkheden en gevaar, God de Allerhoogste, en leefde ze zorgvuldig de Wet van de Wetgever na. Dit is wat ze zullen ontvangen: Ze zullen zich verheugen als ze de grote heerlijkheid van God zien. Hij zal ze ontvangen, en ze zullen hun rust ingaan in zeven fasen van vreugde. De eerste vreugde is het hard gestreden hebben en het overwinnen van de kwade impuls, die in hen was gevormd, maar die er niet in slaagde hen van het leven naar de dood te leiden. De tweede is het zien van de goddeloze zielen en hun eindeloos ronddwalen, en de straf die op hen wacht. De derde is om te weten wat een goed rapport hun Maker over hen gegeven heeft, omdat zij tijdens hun leven de Wet hielden die hun was toevertrouwd. De vierde is het waarderen van de rust waarvan ze zullen genieten, op de plaatsen waar ze zijn samengebracht, bewaakt door engelen in volledige stilte, en met de glorie die hen op de laatste dag te wachten staat. De vijfde is het verheugen dat ze nu aan de corrupte wereld zijn ontsnapt, en dat ze het toekomstige leven als hun bezit zullen ontvangen. Ze kunnen zowel de nauwe, onrustige wereld zien waarvan ze zijn bevrijd, en de ruime wereld die ze zullen ontvangen, en voor altijd van zullen genieten. Het zesde is om te zien hoe hun gezichten zullen schijnen als de zon en hoe ze zullen zijn als het licht van de sterren die nooit sterven. De zevende vreugde, en de beste van allemaal, is wanneer ze zich haasten om God face-to-face te ontmoeten, met volmaakt vertrouwen en geluk, zonder enige angst of schaamte. Ze hebben Hem tijdens hun leven gediend en zullen nu van Hem hun beloning in glorie ontvangen. Deze beloningen waarover ik jullie heb verteld, zijn datgene die zijn voorbereid voor de rechtvaardige zielen. Ik heb je eerder de kwelling beschreven die de opstandigen zullen ondergaan." Toen vroeg ik: "Als de zielen van de rechtvaardigen van hun lichaam worden gescheiden, zullen ze dan tijd krijgen om te zien wat U mij hebt verteld?" Ze zullen zeven dagen vrij zijn, antwoordde Hij, en gedurende die tijd zullen ze de dingen kunnen zien waarover Ik vertelde. Daarna zullen ze samen met de andere zielen in hun huizen worden gebracht."

2 Ezra 7:116-118 Ik antwoordde: ‘Ik heb dit punt al eerder naar voren gebracht en zal het nog eens herhalen. Het zou beter zijn geweest als de aarde Adam nooit had voortgebracht, of als ze dat wel had gedaan, dat ze hem zo had gemaakt dat hij niet kon zondigen. Wat voor nut heeft het voor ons om een leven te hebben in de huidige tijd, wanneer het vol ellende is en wanneer het enige waar we naar uit kunnen kijken, straf na de dood is? O Adam, wat heb je gedaan? Jouw zonde was niet alleen je eigen ondergang; het was ook de ondergang van ons allemaal, die jouw nakomelingen zijn.

2 Ezra 7:126 ''Nooit in ons hele leven hebben we, toen we zondigden, nagedacht over wat we na de dood zouden moeten lijden.''

 

2 Ezra 8:1-3 De engel antwoordde: "God de Allerhoogste heeft deze wereld voor veel mensen gemaakt, maar de toekomstige wereld voor slechts weinigen. Ezra, laat mij je een voorbeeld geven. Als je het aan de aarde vraagt, zal het je vertellen dat het een grote hoeveelheid klei voor potten produceert, maar slechts een kleine hoeveelheid goudstof. En zo is het ook met de huidige wereld: Vele zijn er geschapen, maar slechts enkele zullen gered worden.'

 

2 Ezra 8:14 Maar als U zo bereid bent een persoon te vernietigen, die zo zorgvuldig op Uw bevel is geschapen, waarom werd hij dan überhaupt geschapen?

2 Ezra 8:38-41 Je kunt er zeker van zijn dat Ik geen aandacht zal besteden aan hun die gezondigd hebben, noch aan hun schepping, dood, oordeel of vernietiging. In plaats daarvan, zal Ik mijn vreugde vinden in de schepping van de rechtvaardigen, hun aardse reis, hun verlossing, en hun uiteindelijke beloning. De dingen zullen gebeuren zoals Ik heb gezegd. De boer plant veel zaden en plant veel planten, maar ze schieten niet allemaal wortel of komen niet op het juiste moment op. Zo is het ook met deze wereld. Niet iedereen die in deze wereld is geplaatst, zal gered worden."

 

2 Ezra 8:42-45 Toen zei ik: ‘Laat mij alstublieft spreken. Het kan zijn dat het zaad van de boer niet opkomt omdat U niet op het juiste moment regen hebt gestuurd, of het kan door te veel regen verpest zijn. Maar mensen zijn anders. U heeft ze met Uw eigen handen gevormd; U heeft ze gemaakt om als U te zijn; en U heeft alles voor hun voordeel gemaakt. Hoe kunt u ze vergelijken met het zaad van een boer? Het is onmogelijk, O Heer van boven! Spaar de mensen die van U zijn. Heb medelijden met hen. Toon Uw genade aan de mensen die U heeft geschapen.'

2 Ezra 8:46-61 Hij antwoordde: "Het heden is voor degenen die nu leven, en de toekomst voor degenen die zullen komen. Je kunt zeker wat Ik heb geschapen niet meer liefhebben dan Ik. Reken jezelf nooit meer onder de onrechtvaardigen, zoals je zo vaak hebt gedaan. Toch ben Ik erg blij dat je de juiste nederigheid hebt getoond en niet hebt gepocht door jezelf als rechtvaardig te beschouwen. De mensen van deze wereld die hun leven in trots en arrogantie hebben geleefd, zullen veel lijden in de laatste dagen. Maar Ezra, je zou moeten nadenken over de glorie die op jou en degenen zoals jij wacht. Voor jullie allemaal is het Paradijs geopend, de boom des levens is geplant, de komende wereld is gereed gemaakt, al jullie behoeften zijn voorzien, de hemelse stad is gebouwd, volledige rust van jullie arbeid is aangeboden, en goedheid en wijsheid zijn geperfectioneerd. Ook de bron van het kwaad is afgesloten, zodat deze julllie niet kan bereiken; alle ziekte is verwijderd, de dood is weggenomen, de hel is voorbij en de corruptie is verdwenen. Al het lijden is weggenomen en de schat van onsterfelijkheid wordt eindelijk onthuld. 'Stel dus geen vragen meer over het grote aantal mensen dat verloren gaat. Want toen ze de kans hadden om te kiezen, verachtten ze de Allerhoogste God, hadden ze minachting voor Zijn Wet en weigerden ze Zijn Wegen te volgen. Bovendien hebben ze de rechtvaardige dienaren van God slecht behandeld. Ze zeiden zelfs tegen zichzelf dat er geen God was, ook al wisten ze dat ze moesten sterven. Dus de vreugden die Ik heb beschreven wachten op jou, terwijl dorst en kwelling voor hen in het verschiet liggen. Maar God De Allerhoogste wilde dat niemand verloren ging. Hij heeft iedereen geschapen en het leven voor iedereen voorbereid, maar degenen die Hij heeft geschapen hebben de naam van hun Schepper onteerd, en waren ondankbaar jegens Hem die hen het leven had gegeven. Daarom is de dag nabij waarop Ik hen zal oordelen.

2 Ezra 9:3-6 Er zullen aardbevingen zijn, nationale opstanden, internationale intriges, onstabiele leiders en verwarde heersers. Als je deze dingen ziet gebeuren, zul je weten dat God hierover heeft gesproken sinds het begin van de schepping. Het begin en einde van alles wat er in deze wereld gebeurt, is duidelijk. Hetzelfde geldt in de wereld hierboven: wonderen tonen het begin van gebeurtenissen, en machtige tekenen laten zien wanneer ze eindigen.

 

2 Ezra 9:7-8 Sommige mensen zullen aan de vernietiging ontsnappen, en gered worden door hun goede werken of hun geloof. Ze zullen allemaal de gevaren overleven die Ik heb beschreven, en zullen genieten van de verlossing in het land, dat Ik voor de eeuwigheid als het Mijne heb afgezonderd.

 

2 Ezra 9:9-12 Dan zullen degenen die Mijn wegen hebben genegeerd en veracht, verrast zijn als ze voortdurend gekweld worden. Dit geldt ook voor al degenen die Mij negeerden toen ze nog leefden, ook al accepteerden ze de zegeningen die Ik hen gaf. Het zal al diegenen omvatten die Mijn Wet verachtten in de tijd dat ze daartoe vrij waren, en al diegenen die weigerden zich te bekeren toen ze nog de kans hadden. De kwelling die zij na de dood zullen moeten ondergaan, zal hen dwingen de waarheid te erkennen.

 

2 Ezra 9:15-16 "Ik moet herhalen wat Ik eerder heb gezegd. De verlorenen zijn veruit meer dan degenen die gered worden." Het is als een golf vergeleken met een druppel water."

 

2 Ezra 9:21-22 'En Ik zag en spaarde sommigen met grote moeite, en spaarde voor Mijzelf één druif uit een tros, en één plant uit een groot bos. Laat dus de menigte maar omkomen dan, die tevergeefs geboren is, maar laat Mijn druif en Mijn plant gered worden, want met veel moeite heb Ik ze geperfectioneerd.''


2 Ezra 12:33-35 “Want eerst zal Hij ze levend zetten voor zijn oordeel stoel, en als Hij ze heeft berispt, dan zal Hij ze vernietigen. Maar Hij zal in barmhartigheid het overblijfsel van mijn volk bevrijden, degenen die overal door mijn grenzen heen gered zijn, en Hij zal hen blij maken tot het einde komt, de dag des oordeels, waarover ik in het begin met jou sprak. Dit is de droom die je zag, en dit is de interpretatie ervan.”

2 Ezra 13:3-9 “En ik keek, en zag, de Man die vloog met de wolken van de hemel; en waar Hij ook zijn gezicht wendde om te kijken, beefde alles onder zijn blik, en telkens wanneer zijn stem uit zijn mond kwam, smolt iedereen die zijn stem hoorde, zoals wax smelt als het vuur voelt. Hierna keek ik weer, en zag, dat een ontelbare menigte mannen uit de vier windstreken bijeengekomen was, om oorlog te voeren tegen de Man die uit de zee kwam. Toen zag ik, dat Hij voor zichzelf een grote berg uit hakte en erop vloog. En ik probeerde de regio of plaats te zien waaruit de berg was uitgehouwen, maar dat lukte niet. Toen zag ik, allen die zich hadden verzameld om oorlog tegen Hem te voeren, erg bang waren, maar toch durfden te vechten. En ik zag, toen Hij de aanval van de naderende menigte zag, Hij zijn hand niet ophefde en Hij geen speer of enig wapen vasthield;

2 Ezra 13:10-13 Het enige wat ik zag was wat leek op een stroom vuur die uit zijn mond kwam. Hij liet een vlammende wind van zijn lippen komen en een storm van vonken uit zijn tong. De stroom van vuur, de vlammende wind, en de grote storm kwamen samen en stortte zich op de menigte die Hem wilde aanvallen, en verbrandde ze allemaal. In één ogenblik. verdween de menigte die te groot was om te tellen, en er bleef niets anders over dan poederachtige as en de geur van rook. Ik was geschokt toen ik zag wat er was gebeurd. Toen zag ik de Man van de berg afkomen en een andere grote menigte roepen om naar Hem toe te komen. Dit was een vredelievende menigte. Er kwamen allerlei soorten mensen: sommigen waren blij, sommigen waren verdrietig, sommigen waren aan handen en voeten gebonden, en sommigen brachten anderen als een geschenk aan de Heer. Ik was zo bang dat ik wakker werd.

2 Ezra 13:16-24 Ik heb nagedacht over hoe verschrikkelijk het zal zijn voor de mensen die in die tijd zullen leven, maar hoeveel erger voor degenen die het niet zullen overleven. Ze zullen diep bedroefd zijn omdat ze niet zullen genieten van de geneugten, die voor de laatste dagen zijn gereserveerd. Maar hoe verschrikkelijk ook voor degenen die het wel overleven; ze zullen met grote gevaren en veel problemen te maken krijgen, zoals deze dromen hebben aangetoond. Niettemin, is het beter deze gevaren te doorstaan en het einde te bereiken dan als een wolk van deze wereld te verdwijnen, en nooit te zien wat er in de laatste dagen gebeurt.’ Hij antwoordde: ‘Ik zal je de betekenis van het visioen uitleggen en de vragen beantwoorden die je hebt gesteld. Je hebt vragen gesteld over degenen die tot het einde zullen overleven. Het antwoord is dat Degene die in die tijd de gevaren laat gebeuren, ook hun zal beschermen die goede werken en trouw met De Heer hebben vergaard. U kunt er zeker van zijn dat degenen die overleven veel meer geluk hebben dan degenen die sterven.


2 Ezra 13:25-28 Dit is de betekenis van het visioen. De Man die je uit de zee zag komen vertegenwoordigt Hem die God eeuwenlang klaar heeft gehouden. Hij zal de wereld die Hij gecreëerd heeft bevrijden en de nieuwe orde vestigen voor degenen die overleven. Je zag de wind, het vuur en de storm uit de mond van de Man komen, en je zag dat Hij zonder het gebruik van een speer of wapen de grote menigte die op Hem afkwam, vernietigde. 

2 Ezra 13:29-38 Dit betekent dat de dagen zullen komen wanneer God de mensen op aarde zal bevrijden. En er zal verbijstering van geest komen over hun die op de aarde wonen. En zij zullen plannen maken om oorlog tegen elkaar te voeren, stad tegen stad, plaats tegen plaats, volk tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk. En wanneer deze dingen gebeuren en de tekenen plaatsvinden die ik jou eerder liet zien, dan zal mijn Zoon geopenbaard worden, die jij zag als een Man die uit de zee opkwam. En wanneer alle naties zijn stem horen, zal ieder mens zijn eigen land verlaten en de oorlogvoering die zij tegen elkaar hebben; en een ontelbare menigte zal zich verzamelen, zoals je hebt gezien, met het verlangen om te komen en Hem te verslaan. Maar Hij zal op de top van de Sion berg staan (de Hemelse Stad van boven). En Sion zal komen en aan alle mensen worden geopenbaard, voorbereid en gebouwd, zoals je de berg uitgehouwen zag zonder handen. En Hij, mijn Zoon, zal de verzamelde naties berispen vanwege hun goddeloosheid (dit werd gesymboliseerd door de storm), en zal hen in hun gezicht verwijten met hun kwade gedachten en de kwellingen waarmee ze gemarteld zullen worden (die gesymboliseerd werden door de vlammen), en zal ze zonder enige inspanning door De Wet vernietigen (wat werd gesymboliseerd door het vuur).”

 

2 Ezra 13:48-50 Maar ze zullen ook al jullie eigen mensen bij zich hebben die nog over zijn, en die gevonden worden binnen de grenzen van Mijn Heilige Land. Wanneer de tijd aanbreekt dat mijn Zoon de verzamelde menigte zal vernietigen, die uit alle naties komen, zal Hij zijn overgebleven volk beschermen en vele grote wonderen voor hen verrichten.”


2 Ezra 13:51-52 “Ik zei: “O soevereine Meester, leg mij dit uit: Waarom zag ik de Man uit het hart van de zee komen?” Hij zei tegen mij: “Net zoals niemand kan onderzoeken of weten wat zich in de diepten van de zee bevindt, zo kan niemand op aarde mijn Zoon zien of degenen die bij Hem zijn, behalve in de tijd van zijn dag.”

2 Ezra 14:22 Als ik dan gunst bij U heb gevonden, stuur dan de Heilige Geest in mij, en ik zal alles opschrijven wat er vanaf het begin in de wereld is gebeurd, de dingen die in Uw wet zijn geschreven, zodat de mensen in staat zullen zijn om het pad te vinden, en dat zij die in de laatste dagen willen leven, mogen leven."

2 Ezra 15:5-6 Zie, zegt de Heer, Ik zal plagen over de wereld brengen; het zwaard, hongersnood, dood en vernietiging. Omdat goddeloosheid zich overal heeft verspreid, en het kwaad zijn limiet heeft bereikt."

 

2 Ezra 15:15-19 De oorlog die hun vernietiging zal brengen is zeer nabij. Naties zullen zichzelf bewapenen en tegen andere naties vechten. Er zal grote politieke onrust zijn, waarbij de ene groep probeert de andere te overmeesteren en controle te verwerven, terwijl de legitieme regering wordt genegeerd. Er zal niet langer vrije toegang tot de steden zijn, omdat de strijd om de macht, vernietiging, terreur en totale verwarring zal brengen, waar mensen ook wonen. Gedreven door hongersnood en verschrikkelijk lijden, zullen mensen hun buren aanvallen en genadeloos hun bezittingen plunderen.

2 Ezra 15:23:27 Mijn woede is zo hevig geworden, dat er vuur is uitgebroken om de fundamenten van de aarde te verbranden en zondaars als stro te verbranden. Zondaars die Mijn geboden niet naleven zijn gedoemd”, zegt de Heer. “Ik zal geen genade met hen hebben! Verdwijn uit Mijn zicht, jullie rebellen! Verontreinig Mijn heilige Tempel niet.' God is zich bewust van allen die tegen Hem zondigen, en Hij zal hen overleveren aan dood en vernietiging. Er zijn al verschrikkelijke rampen over de wereld gekomen, en er is geen ontkomen aan. Je hebt tegen God gezondigd, en Hij zal je niet redden.

2 Ezra 15:40-45 Enorme, krachtige, boze stormwolken zullen opstijgen en de hele wereld en haar bevolking ruïneren. Een vreselijke storm van vuur, hagel en flitsende zwaarden zal neerkomen op degenen die macht en autoriteit hebben. Elke rivier zal overstromen in de velden, en de overstromingen zullen steden, muren, bergen, heuvels, bossen en gewassen verwoesten. Deze vernietiging zal voortduren totdat Babylon wordt bereikt en het wordt overspoeld door een woedende storm van verwoesting. Het stof en de rook zullen een grote wolk vormen die tot aan de hemel reikt, en alle naburige steden zullen rouwen om Babylon. Iedereen die het overleeft, wordt een slaaf van hun die de stad hebben verwoest.

2 Ezra 15:58 Zij die in de bergen zijn, zullen verhongeren; hun honger en dorst zal hen ertoe aanzetten hun eigen vlees te eten en hun eigen bloed te drinken.

2 Ezra 16:18-21 Problemen zullen komen en veel mensen zullen kreunen. Hongersnood zal komen en velen zullen sterven. Oorlogen zullen komen en de wereldmachten zullen beven. Rampen zullen komen en iedereen zal doodsbang zijn. Wat zullen mensen doen als deze rampen gebeuren? Hongersnood, epidemieën, problemen en lijden worden gestuurd om mensen te straffen en te corrigeren. Maar ondanks dit alles zullen zij zich niet van hun zonden afkeren; ze vergeten snel hun straf. De tijd komt dat voedsel zo goedkoop zal zijn, dat mensen zullen denken dat er een tijd van vrede en overvloed is aangebroken. Maar dan zullen er overal rampen ontstaan: oorlogen, hongersnood en grote verwarring.

2 Ezra 16:22-26 Veel mensen op aarde zullen van de honger sterven, en degenen die aan de hongerdood ontsnappen zullen in de oorlog omkomen. Hun lijken zullen als afval worden weggegooid, en er zal niemand meer zijn om de levenden te troosten. De aarde zal verlaten zijn en haar steden vernietigd. Er zal niemand meer over zijn om het land te ploegen of te beplanten. Bomen zullen hun vruchten dragen, maar er zal niemand meer zijn om ze te plukken. De druiven zullen rijpen, maar er zal niemand meer over zijn om wijn te maken. Er zal overal verlatenheid zijn,

2 Ezra 16:27-28 en een persoon zal ernaar verlangen het gezicht van een ander mens te zien of zelfs de stem van iemand anders te horen. Er zullen in een hele stad slechts tien overblijven, en op het platteland slechts twee, die zich in het bos of in grotten hebben verstopt. Wanneer druiven in een wijngaard worden geplukt, kunnen er zelfs door hun die goed kijken een paar trossen achterblijven. Zo zal het in die tijd ook zijn. Drie of vier zullen gemist worden door de soldaten, die de huizen doorzoeken om iedereen te doden.

2 Ezra 16:33-34 Het land zal leeg blijven; de velden zullen overwoekerd zijn met doornstruiken; de wegen en paden zullen bedekt zijn met onkruid en doornen, omdat er geen schapen zullen zijn om erlangs te grazen. Jonge vrouwen zullen in rouw zijn omdat er niemand is om met hen te trouwen; vrouwen zullen in rouw zijn omdat ze hun man hebben verloren; dochters zullen in rouw zijn omdat er niemand is om hen te helpen. Alle jonge mannen zullen in de oorlog worden gedood, en alle getrouwde mannen zullen in de hongersnood omkomen.

2 Ezra 16:40-41 Luister naar Mijn boodschap, Mijn volk, en bereid je voor op de strijd. Wanneer de rampen komen, moeten jullie leven als mensen wiens thuis niet in deze wereld is. Verkopers mogen niet verwachten winst te maken met wat zij verkopen; ze moeten klaar staan om voor hun leven te rennen. Hun klanten moeten verwachten dat ze alles verliezen wat ze kopen. Wie een huis bouwt, moet niet verwachten daar te wonen.

2 Ezra 16:43-46 Boeren moeten niet verwachten dat ze hun gewassen zullen oogsten of hun druiven zullen plukken. Degenen die trouwen moeten niet verwachten dat ze kinderen zullen krijgen, en degenen die niet trouwen moeten leven alsof ze weduwe zijn geworden. Alles wat gedaan wordt zal nutteloos zijn. Buitenlanders zullen de gewassen oogsten, de rijkdommen in beslag nemen, de huizen afbreken, en de kinderen als slaven wegvoeren. Iedereen die kinderen heeft zal ze opvoeden om slaaf te worden of om van de honger te sterven.

2 Ezra 16:47-48 Iedereen die geld verdient, zal dat alleen doen om het gewelddadig weggenomen zien te worden. Hoe meer bezittingen mensen verzamelen, hoe meer ze uitgeven aan hun steden en huizen, hoe meer aandacht ze besteden aan hun uiterlijk, hoe bozer de Heer op hen zal worden vanwege hun zonde. Dit is wat de Heer zegt.

2 Ezra 16:63-67 Mijn volk, de Heer weet alles wat jullie van plan zijn en de geheime gedachten van jullie hart. Zondaars die hun zonden proberen te verbergen, zijn gedoemd. De Heer zal alles wat jullie hebben gedaan zorgvuldig onderzoeken, en jullie voor het oordeel brengen. Op die dag zullen jullie in totale verwarring terechtkomen; al jullie zonden zullen publiekelijk aan het licht komen, en de slechte dingen die jullie hebben gedaan, zullen tegen jullie getuigen. Wat zullen jullie dan doen? Hoe gaan jullie je zonden voor God en zijn engelen verbergen? God is jullie rechter, dus vrees Hem! Laat jullie zonden varen, doe jullie gedane kwaad weg en zondig nooit meer. Dan zal God jullie van al deze rampen redden.

2 Ezra 16:70-73 Op veel plaatsen nabij de steden, zal gewelddadige vervolging plaatsvinden tegen hun die de Heer vrezen. De aanvallers zullen zich gedragen als krankzinnigen; ze zullen allen die de Heer nog vrezen, zonder medelijden plunderen en vernietigen. Ze zullen hen uit hun huizen zetten en al hun bezittingen wegnemen. Dit zal de tijd van beproeving zijn voor Mijn uitverkoren volk, en zij zullen zo zuiver blijken te zijn als geraffineerd goud.

2 Ezra 16:74-78 “Hoor, Mijn uitverkorene”, zegt Yahweh. ‘Zie, de dagen van verdrukking zijn nabij, en Ik zal jullie ervan bevrijden. Wees niet bang en twijfel niet, want Yahweh is jullie gids. Jullie die zich aan Mijn geboden en voorschriften houden,’ zegt Yahweh, ‘laat jullie zonden jullie niet naar beneden trekken, of onrechtmatigheid de overhand krijgen.’ Wee aan degenen die verstikt zijn door hun zonden en overweldigd door hun onrechtmatigheid, zoals een veld verstikt is door kreupelhout en zijn pad overweldigd door doornen, zodat niemand er doorheen kan! Het is afgesloten en opgegeven om te worden verteerd door vuur”

bottom of page